(Passend) Onderwijs

De Deken Wehmeijerschool is een basisschool met een leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen worden dus op basis van hun leeftijd gegroepeerd. De praktijk leert dat kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo. Er is daarom ook gekozen voor differentiatie binnen de jaargroepen. In de eerste twee jaargroepen is zeer veel differentiatie in uitleg en leerstof en zijn er minder klassikale momenten. In de jaargroepen 3-8 is het aantal klassikale momenten groter. Daarbij houden we echter zoveel mogelijk rekening met het eigene van ieder kind. Ook in deze jaargroepen is ruimte voor zelfstandig werk op eigen niveau of naar eigen interesses.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient. Onderwijs dat is afgestemd op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. De regering wil daarbij dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt gaan. Kinderen die het écht nodig hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs. Om ieder kind passend onderwijs te bieden, neemt onze school deel aan een samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit is Samenwerkingsverband PO De Meierij.

Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 ondersteuningseenheden. Onze school valt onder de ondersteuningseenheid Bommelerwaard. Deze eenheid wordt geleid door een ondersteuningsmanager. Hij ontwikkelt het beleid voor de ondersteuningseenheid, geeft uitvoering aan het beleid en de bedrijfsvoering voor de ondersteuningseenheid, zet netwerken op en coördineert de samenwerking.

Ondersteuning

Leerlingen ontvangen op de basisschool de zogenaamde basisondersteuning al dan niet met wat extra ondersteuning. Voor de meeste kinderen is dit genoeg om de basisschool succesvol te doorlopen. Om dat te kunnen geven, zorgt een school voor deskundige leerkrachten en een deskundig intern begeleider. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke (basis) ondersteuning de school kan bieden en hoe dat georganiseerd wordt.

Soms heeft een kind meer nodig, dan de basisondersteuning. Er wordt dan bekeken welke extra ondersteuning een kind nodig heeft, dit wordt besproken met specialisten uit de ondersteuningseenheid in de zogenaamde arrangementskamer. Deze bestaat uit leden van het bovenschools platform leerlingzorg, een orthopedagoog/psycholoog en waar nodig gespecialiseerde deskundigen. Samen met deze specialisten wordt dan een arrangement samengesteld.

Ons schoolondersteuningsprofiel vindt u hier.