Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad is een orgaan binnen de school dat de ouders en leerkrachten in de gelegenheid stelt om mee te praten, te adviseren of mee te beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van ons onderwijs.

De doelstelling van de M.R. is om de belangen van de kinderen, ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. Daarom is het van groot belang het onderwijs in zijn totaliteit en in het bijzonder dat van de eigen school, zowel inhoudelijk als organisatorisch nauwlettend te volgen.

Onderwerpen die in de vergaderingen van de MR zoal aan bod komen:

  • Jaarverslag MR

  • Jaarverslag school

  • Schoolformatieplan

  • Schoolgids

  • Tevredenheidspeiling

  • Besluiten GMR

  • Begroting school

  • Vakantierooster

Leden van de MR

De MR van De Deken Wehmeijerschool bestaat uit zes leden, 2 ouderleden en 2 teamleden:

Ouderleden

Sylvia ter Maat
Sylvia
ter Maat

MR-lid
(secretaris)

Annieke Bogels
Annieke
Bögels

MR-lid

Teamleden

dws team sabrina
Sabrina
Methorst

Voorzitter
Intern Begeleider

Danique
Raijmakers

MR-lid
Groep 5 en 6

Gemeenschappelijke MR Bommelerwijs

De Deken Wehmeijerschool valt sinds 1999 samen met nog vijf andere Rooms Katholieke scholen uit de Bommelerwaard onder het Bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs Bommelerwaard. De andere scholen zijn ‘de Schakel’ in Ammerzoden, de ‘Franciscusschool’ uit Zaltbommel, ‘de Pollenhof’ uit Hedel, de ‘Mgr. Zwijsenschool’ uit Kerkdriel en de ‘Sint Odradaschool’ uit Alem. Het dagelijks bestuur van deze stichting bestaat uit 2  personen.  Daarnaast is er een toezichthoudend bestuur.

Voor beleidszaken die deze vijf scholen aangaan is een Gemeenschappelijke MR (GMR) opgericht. Dit betreft bijv. aanstellingsprocedures, functioneringsgesprekken, sollicitatieprocedures, formatieplan etc. Via advies en instemmingsrecht geeft de GMR al dan niet goedkeuring aan de bovengenoemde beleidspunten. De leden van de GMR kunnen gekozen worden uit de lokale Medezeggenschapsraden, maar deze rol mag ook door anderen nauw bij de school betrokken personen vervult worden. Namens de Deken Wehmeijerschool hebben juf Connie (personeelsgeleding) en Ryanne van Kessel (oudergeleding) zitting in de GMR.

Contact met de MR

De MR-leden staan altijd open voor ideeën en opmerkingen over zaken die de school aangaan waarvan u vindt dat die besproken zouden moeten worden in de MR. U kunt hen daarover altijd aanspreken op school, contact opnemen met school (0418 – 63 13 74) en/of aan de juf of meester doorgeven dat u graag even contact heeft met iemand van de MR.