Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie neemt op school de beslissingen? Mag het schoolbestuur alles alleen bepalen of de directeur? Of mogen ouders en leerkrachten ook meebeslissen?
Op bepaalde punten mogen ze dat en daarvoor is een wettelijk orgaan ingesteld namelijk de medezeggenschapsraad (MR).

De doelstelling van de MR is om de belangen van de ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. Daarom is het van groot belang om het onderwijs in zijn totaliteit en in het bijzonder van de eigen school, zowel inhoudelijk als organisatorisch nauwlettend te volgen.

De Medezeggenschapsraad ontleent haar basis aan de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992). In deze wet zijn de algemene bevoegdheden en taken geregeld, waaronder instemming- en/of advies van de personeelsgeleding en van de oudergeleding. Zwaarwegende besluiten komen dus alleen tot stand met instemming van de MR.

Meer hierover is te vinden op de website  www.medezeggenschapsraden.nl

De MR van De Deken Wehmeijerschool bestaat uit zes leden, 3 ouderleden en 3 teamleden:

Oudergeleding: 

De ouderleden van de lokale raden (de MR) worden eens per 3 jaar gekozen door de ouders. De MR is dus de officiële spreekbuis van de ouders richting schoolbestuur.

Personeelsgeleding:

Juf Yvonne is de voorzitter van de MR.

Tevens is bij het eerste gedeelte van de vergaderingen van de MR John Leijdekkers (directeur) aanwezig.

De MR vergadert tenminste 6 keer per jaar.

De MR heeft voor schooljaar 2017-2018 in ieder geval een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda staan:

  • jaarverslag MR.
  • schoolbegroting
  • schoolformatieplan/schoolplan
  • vakantierooster
  • schoolgids

De Deken Wehmeijerschool valt sinds 1999 samen met nog 5 andere Rooms Katholieke scholen uit de Bommelerwaard onder het Bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs Bommelerwaard. De andere scholen zijn ‘de Schakel’ in Ammerzoden, de ‘Franciscusschool’ uit Zaltbommel, ‘de Pollenhof’ uit Hedel, de ‘Mgr. Zwijsenschool’ uit Kerkdriel en de ‘Sint Odradaschool’ uit Alem. Het dagelijks bestuur van deze stichting bestaat uit 2  personen.  Daarnaast is er een toezichthoudend bestuur.

Voor beleidszaken die deze 6 scholen aangaan is een Gemeenschappelijke MR (GMR) opgericht. Dit betreft bijv. aanstellingsprocedures, functioneringsgesprekken, sollicitatieprocedures, formatieplan etc.

Via advies en instemmingsrecht geeft de GMR. al dan niet goedkeuring aan de bovengenoemde beleidspunten.

De leden van de GMR kunnen gekozen worden uit de lokale Medezeggenschapsraden, maar deze rol mag ook door anderen nauw bij de school betrokken personen vervult worden. Namens de Deken Wehmeijerschool hebben juf Connie (personeelsgeleding) en Gerjo Verhoeven (oudergeleding) zitting in de GMR.

Naast een MR is er op de Deken Wehmeijerschool ook een oudervereniging.

Indien u contact wilt opnemen met de MR dan kunt u uiteraard één van de leden aanspreken op school, contact opnemen met school (0418-631374) en/of aan de juf of meester doorgeven dat u graag even contact heeft met iemand van de MR.